PLAÇA MESTRE PLANAS

ARQUITECTES_ Roger Sauquet, Xavier Sauquet, Guillem Bosch
PROMOTORS_ Ajuntament de Sabadell
EMPLAÇAMENT_ Plaça Mestre Planas, Sabadell
PROJECTE_ 2008
OBRA_ 2009
SUPERFICIE_ 3.000m2
FOTOGRAFIA_ SAa

PLAÇA MESTRE PLANAS

L’anterior configuració de la plaça establia una esplanada de sauló a una cota lleugerament elevada respecte els carrers del voltant. Es decideix igualar la rasant de la plaça amb la dels carrers per eliminar els antics murs de contenció, bo i mantenint molts dels arbres existents. El salt de cota entre la soca dels antics arbres i les rasants actuals es resol amb talussos o amb bancs prefabricats de formigó que fan de mur de contenció.